Juridische Kennisgeving & Privacy

1. Identiteit

De website https://www.celside.com (hierna te noemen de “Website”) is uitgegeven door SFAM (hierna te noemen “SFAM”). SFAM is een vereenvoudigde vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van € 20.000.000,–, geregistreerd bij het Franse handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) onder nummer 424 736 213, en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan 69-81 Avenue de la Grande Armée– 75116 PARIJS – Frankrijk. SFAM is verzekeringsmakelaar en als zodanig geregistreerd bij ORIAS, de Franse Instantie voor registratie van verzekeringstussenpersonen, onder nummer 10 053 831. Intracommunautair BTW-nummer: FR 64 424736213.

2. Contact

Contactformulier: Formulier.

3. Directeur van publicatie

Dhr. Kilani FEGAIER.

4. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

SFAM heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna « DPO ») aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: Place de l’Université 16   Boîte 16, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve – België.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen via dit Formulier.

5. Hosting en Creatie

De Website is gemaakt door SFAM, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan

69-81 Avenue de la Grande Armée, 75116 PARIJS.

De Website wordt gehost door OVH SAS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk, 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix. Tel: +33 9 72 10 10 07.

6. Intellectueel eigendom

Deze Website omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina’s, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies, gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. De Website is de exclusieve eigendom van SFAM. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan SFAM.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor direct marketingdoeleinden van de Website of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFAM derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht. De logo’s, merken en iconografische elementen die verband houden met ander bedrijven en producten, en worden weergegeven op de Website, zijn de eigendom van de respectievelijke bedrijven, de auteurs en andere rechthebbenden.

Eenieder die SFAM wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door een gedetailleerde e-mail te sturen naar het volgende adres: afdelingkwaliteit@sfam.eu

De Website kan hyperlinks en andere promotionele elementen (banners, video’s….) bevatten die verwijzen naar bronnen of websites beheerd door derden en die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door SFAM. SFAM heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of de handelswijze van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband van de hand. SFAM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Het feit dat informatie van deze websites vermeld staat op de Website, leidt niet tot aansprakelijkheid van SFAM. De gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk voor en aanvaarden zelf alle risico’s die voortvloeien uit de raadpleging en het gebruik van deze websites beheerd door derden.

7. Persoonsgegevens

SFAM stelt alles in het werk om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van alle persoonsgegevens van zijn klanten, gebruikers van de website en potentiële klanten te waarborgen en hun privacy te respecteren.

Wij passen dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens toe op al onze processen, serviceaanbiedingen, websites en mobiele applicaties. Hierdoor kunnen wij u informeren over het gebruik en de bescherming van uw gegevens.

Dit beleid toont onze toewijding aan het verantwoorde gebruik van persoonsgegevens als onderdeel van onze dagelijkse activiteiten.

Om ieders privacy en persoonsgegevens te beschermen en de regelgeving na te leven, heeft SFAM binnen zijn organisatie een Data Protection Officer (DPO) aangesteld.

De DPO zorgt ervoor dat de regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens worden nageleefd. Als zodanig is hij of zij het belangrijkste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Het is aan deze persoon dat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen.

SFAM verbindt zich er dus toe ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die op de website of op een andere manier wordt uitgevoerd, in overeenstemming is met wet van 30 juli 2018, met betrekking van de verwerking van persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 679/2016, hierna de « AVG » genoemd.

SFAM zorgt ervoor dat genoemde gegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt.

7.1 Toepassingsgebied – Definitie

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door SFAM, ongeacht de gebruikte verzamel- en verwerkingsmethode. Ze zijn dus van toepassing op gebruikers van de website, toekomstige gebruikers en klanten van SFAM om hen te informeren over het gebruik en de bescherming van hun persoonsgegevens.

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

 • Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, zoals een achternaam, een voornaam, een geboortedatum, een postadres, een e-mailadres of een IP-adres.
 • Een verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke is rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • De Verwerker is de rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
 • De Betrokkene is een natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het betreft de gebruikers van de Website.

7.2 Identiteit Verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van zijn activiteiten kan SFAM, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verzamelen en verwerken onder de voorwaarden en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

7.3 Methode verzameling persoonsgegevens / verplicht of facultatief karakter van verzameling

De door SFAM verzamelde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk tot het nagestreefde doel.

SFAM streeft ernaar de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en deze up-to-date te houden middels de vergemakkelijking van de uitoefening van de rechten van betrokkenen. SFAM zorgt ervoor dat de door haar verwerkte Persoonsgegevens worden bijgewerkt met inachtneming van de onderstaande doeleinden.

SFAM verzamelt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de betrokkenen. Zij past bovendien het beginsel van evenredigheid en relevantie van de verzamelde gegevens toe en verbindt zich ertoe deze beginselen te respecteren.

SFAM verzamelt en vraagt nimmer opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar).

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Via inschrijfformulieren voor een van de aanbiedingen van SFAM die bij verkooppunten of op afstand (telefonisch of, indien van toepassing, via de website) worden verspreid;
 • Gedurende de looptijd van het contract;
 • Via de formulieren op de website en in het bijzonder bij het invullen van een contactformulier;
 • Bij het gebruik van de beveiligde persoonlijke ruimte (gebruikersaccount) die toegankelijk is op de website SFAM.com;
 • Via formulieren die aanwezig zijn op de sites van commerciële partners van SFAM, zoals gegevensmakelaars;
 • Bij het bellen naar de SFAM klantenservice;
 • Wanneer u online surft.

Wanneer het verstrekken van informatie/gegevens verplicht is om het verzoek te verwerken of in het bijzonder vanwege een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting, gaat dit vergezeld van een onderscheidend teken zoals een sterretje (*). Velden in een formulier die niet als verplicht worden ingevuld, worden overgelaten aan het oordeel van de betrokken Persoon.

Als zogenaamde « verplichte » informatie niet wordt verstrekt of foutief is, kan het zijn dat SFAM niet kan reageren op het verzoek van de betrokken persoon middels het betreffende formulier.

7.4 Verwerkingsdoeleinden – Rechtsgrondslagen

De verwerking van persoonsgegevens wordt verricht in overeenstemming met de AVG en de normen van de GBA.

De rechtsgrondslagen die de verwerking van persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden rechtvaardigen zijn, naargelang het geval :

 • uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen;
 • uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, is dan wel gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, dan wel op het gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder om, voor zover van toepassing, te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Onderschrijving en beheer van contracten – Commerciële werving

De door SFAM verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de op het moment van verzamelen aangegeven doeleinden en voor de volgende doeleinden:

 • het afsluiten, beheren en uitvoeren van het onderschreven contract;
 • om een beveiligde persoonlijke ruimte op de website www.SFAM.com aan te maken, te activeren en te gebruiken
 • om de uitoefening van rechtsmiddelen en het beheer van klachten mogelijk te maken;
 • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren
 • kwaliteits- en/of tevredenheidsonderzoeken uit te voeren
 • om statistieken op te stellen;
 • om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen die van kracht zijn;
 • informatie te sturen over aanbiedingen en soortgelijke producten en/of diensten;
 • uitvoeren van commerciële prospectie per e-mail, SMS, MMS, post en/of telefoongesprek
 • commerciële verzoeken per e-mail, sms, mms, post en/of telefoongesprek ontvangen van bedrijven die tot dezelfde groep behoren als SFAM.

De bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens hebben de volgende rechtsgrondslagen:

 1. De uitvoering van het gesloten contract of precontractuele maatregelen voor de volgende doeleinden:
 • om het afgesloten contract te sluiten, te beheren en uit te voeren:
 • om een beveiligde persoonlijke ruimte op de website www.SFAM.com te creëren, te activeren en te gebruiken;
 • om de uitoefening van rechtsmiddelen en het beheer van klachten mogelijk te maken;

Wanneer de verwerking op deze rechtsgrondslag is gebaseerd, zal de weigering om uw gegevens te verstrekken het onmogelijk maken om het contract te sluiten en uit te voeren.

 1. Het gerechtvaardigd belang dat de verantwoordelijke voor de verwerking nastreeft voor de doeleinden met betrekking tot :
 • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • het uitvoeren van kwaliteits- en/of tevredenheidsonderzoeken;
 • statistieken en studies;
 • commerciële prospectie voor soortgelijke producten en/of diensten;

Het rechtmatige belang van de Gegevensverwerker is de commerciële ontwikkeling van zijn bedrijf en de ontwikkeling van nieuwe aanbiedingen en diensten.

 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor de doeleinden met betrekking tot :
 • alle andere wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die op de Gegevensverwerker rusten.
 1. Toestemming voor de volgende doeleinden
 • Ontvangst van nieuwsbrieven;
 • Commerciële werving door SFAM voor soortgelijke producten en/of diensten;
 • Ontvangst van commerciële aanbiedingen van bedrijven die tot dezelfde groep behoren als SFAM.

Er wordt gespecificeerd dat wanneer het doel van het werven van klanten is om klanten, via elektronische weg (e-mail, SMS of MMS), producten en diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de reeds geleverde producten en diensten, dit werven van klanten gebaseerd is op het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zolang het voldoet aan de voorwaarden van Aanbeveling nr 01/2020 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

In elk geval kunnen de personen die betrokken zijn bij de commerciële wervingsacties op elk moment hun toestemming intrekken en/of zich verzetten tegen het ontvangen van commerciële wervingsacties in welke vorm dan ook, door te klikken op de uitschrijvingslinks die in de elektronische communicatie staan of door contact op te nemen met SFAM via de hieronder vermelde contactgegevens.

Gebruik van de SFAM website en klantenzone

Persoonsgegevens worden verzameld in :

 • het contactformulier op de site nodig is om de verzoeken van de gebruikers te verwerken;
 • het verbindingsformulier met de klantenzone van SFAM, zijn noodzakelijk om de gebruiker in staat te stellen verbinding te maken met zijn persoonlijke zone, gebruik te maken van alle functionaliteiten van de site en te profiteren van de diensten en garanties die bij SFAM zijn geabonneerd;

In het kader van het gebruik van de website kan SFAM ook persoonsgegevens verzamelen wanneer de gebruiker zijn klantenzone gebruikt of interageert via het gebruikersforum.

In de verschillende formulieren van de website wordt de gebruiker geïnformeerd over het optionele of verplichte karakter van zijn/haar antwoorden: verplichte informatie gaat vergezeld van een onderscheidend teken zoals een sterretje (*). Als de gebruiker deze informatie niet verstrekt, kan hij niet profiteren van de diensten van SFAM.

Opnemen van telefoongesprekken

Telefoongesprekken met SFAM teams kunnen dubbel beluisterd en opgenomen worden voor training, evaluatie of kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Informatie over het opnemen van telefoongesprekken wordt aan het begin van het gesprek aan de betrokken persoon verstrekt. Hij/zij wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze opname.

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door SFAM. Deze verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van SFAM.

De opnames worden 4 maanden bewaard.

Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze opnames.

7.5 Categorieën verzamelde persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die SFAM verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden betreffen:

 • Gegevens met betrekking tot de identificatie van de betrokken personen: naam, voornaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, enz.
 • Gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren en beheren van het contract: klantidentificatienummer, contractnummer, gegevens met betrekking tot betaalmiddelen, machtiging voor automatische incasso, verbindingsidentificatie, enz.
 • Gegevens met betrekking tot het beheer en de beveiliging van de beveiligde klantenzone: inloggegevens, wachtwoorden, enz.
 • Gegevens die voortvloeien uit interacties met SFAM via de website, telefoongesprekken, correspondentie, enz.
 • Inloggegevens en cookies: IP-adressen, logbestanden op de website en de klantenzone.

7.6 Duur opslagperiode

De duur van de opslagperiode van persoonsgegevens door SFAM is wisselend en wordt bepaald door verschillende criteria, waaronder :

 • Het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden. SFAM dient bijvoorbeeld de gegevens te bewaren gedurende de periode die benodigd is voor de uitvoering van het behandelgerelateerde doeleinde;
 • Wettelijke verplichtingen: uit wet- en regelgeving kan een minimale opslagperiode voorschrijven gedurende welke SFAM gehouden is de gegevens op te slaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het afsluiten en beheren van uw contract worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijn, d.w.z. 5 jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract.

In het kader van commerciële werving worden persoonsgegevens 3 jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of vanaf het laatste contact zonder effect.

7.7 Ontvanger persoonsgegevens

De door SFAM verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • personen die daartoe zijn aangewezen door de Verwerkingsverantwoordelijke, aan de ondernemingen van de groep, aan haar samenwerkend partners of aan subcontractanten.
 • aan de bedrijven van de groep waartoe SFAM behoort, voor administratieve of commerciële prospectiedoeleinden onder de hierboven vermelde voorwaarden;
 • derden die handelingen verrichten terzake het beheer van de Website, dan wel om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die SFAM als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt, worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk of in ruimere zin in Europa.

Sommige van de partners van SFAM, ontvangers van gegevens in het kader van de uitvoering van het contract, kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden op basis van een adequaatheidsbesluit of onderhandelde contractvoorwaarden.

7.8 Gegevensbeveiliging

Er wordt een gegevensbeschermingsbeleid (PSSI) gevoerd passend bij de aard van de gegevens en de aard van onze activiteiten.

SFAM verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om een ​​voldoende niveau van gegevensbescherming te waarborgen en zal in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

SFAM zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen. In dit kader vereist zijn eveneens van haar subcontractanten om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

In het kader van de beveiliging van haar website maakt SFAM gebruik van captcha-technologieën van Google om de beveiliging van de meest gevoelige toegangspunten te versterken.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het legitieme belang van de onderneming om de site te beveiligen, worden daarom door deze leverancier verzameld. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

7.9 Rechten betrokkenen

De Persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking door SFAM, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, kan, onder de voorwaarden en beperkingen van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, voor zover dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de informatie te ontvangen zoals uiteengezet in artikel 15 van de AVG. Op verzoek kan een kopie van de verwerkte persoonsgegevens aan de betrokkene worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens, alsmede het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene heeft het recht de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende gevallen zich voordoet:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke of één van haar subcontractanten;
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving is dit recht op gegevenswissing niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens met name noodzakelijk is:
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
  • De verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die aan SFAM zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat hij ze gemakkelijk kan bewaren of kan overdragen naar een ander informatiesysteem, om hergebruik voor persoonlijke doeleinden mogelijk te maken.
 • Recht van Bezwaar: De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. De persoonsgegevens worden niet meer voor deze doeleinden verwerkt tenzij SFAM een legitieme en dwingende reden rechtvaardigt zoals bedoeld in artikel 21 van de AVG.
 • Recht intrekken toestemming: De betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken indien de gegevensverwerking hierop berust.
 • Recht om te bepalen wat er bij overlijden met de persoonsgegevens gebeurt: De betrokkene heeft het recht om algemene of specifieke richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de opslag, de wissing en de verstrekking van zijn persoonlijke gegevens na overlijden.
 • Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA of CNIL) indien de Betrokkene meent dat de verwerking niet in overeenstemming met de AVG is uitgevoerd.

7.10. Uitoefening Rechten

Indien de betrokkene één voornoemde rechten uit wil oefenen of informatie zijn gegevens wil verkrijgen, kan hij op één van de volgende wijzen contact op te nemen met SFAM, onder vermelding van zijn voor- en achternaam en zijn contactgegevens:

 • Per post: SFAM – Place de l’Université 16   Boîte 16, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
 • Via het contactformulier: Formulier.

SFAM behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Betrokkene te verifiëren.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal SFAM de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de gebruiker zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt SFAM de gebruiker in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA).

In geval van een verzoek om verwijdering of beperking van gegevensverwerking deelt SFAM de gebruiker mee dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

De betrokken persoon erkent dat SFAM noch de vertrouwelijkheid noch de verwijdering kan garanderen van persoonsgegevens die de betrokken persoon publiceert of meedeelt op de website en in het bijzonder bij het gebruik van het forum. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die verband houden met de vrijwillige publicatie van persoonsgegevens, en in het bijzonder van zijn e-mailadres of telefoonnummer.

Er wordt ook gespecificeerd dat elke persoon zich gratis kan inschrijven op de bel-me-niet-meer-lijst tegen telefonische werving. Ga voor meer informatie naar www.dncm.be.

8. Cookies

Tijdens het bezoek van de Website, kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) van de gebruiker worden opgeslagen in tijdelijke tekstbestanden, zogenaamde ‘Cookies’.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat op een terminal wordt geplaatst tijdens het bezoek van een website. Een cookie stelt de uitgever in staat het terminal waarop het wordt opgeslagen te identificeren. Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website, anderen zijn bedoeld om de weergegeven inhoud te optimaliseren. Een gebruiker kan, op elk gewenst moment, de installatie van cookies weigeren door zijn browser-instellingen aan te passen. Dit kan echter bepaalde functionaliteiten van de Website beperken of verslechteren.

Door wie kunnen cookies geplaatst worden en voor welke doeleinden?

De op de Website gebruikte cookies kunnen door SFAM en door de door haar ingeschakelde dienstverleners, met inbegrip van Google en Cloudflare, worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doeleinden. De cookies die op de Website gebruikt worden, hebben de doeleinden zoals hierna uiteengezet.

Sociale cookies (links)

De Website bevat links naar computerapplicaties van derden, die de gebruiker in staat stellen de inhoud van onze Website te delen met andere mensen of aan andere mensen kenbaar te maken.

Dit is met name het geval bij:

• sociale media knoppen (Twitter, Facebook, Linkedin en Viadeo)

• twitterlijsten (Twitter)

Deze functionaliteiten maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door de betreffende computerapplicatie zijn geplaatst.

Door dit soort applicatieknoppen kunnen sociale media het navigatiegedrag van de gebruiker op onze Website volgen op het moment dat de account van de gebruiker actief is op zijn terminal (open sessie) gedurende de navigatie op onze Website. Bij het eerste bezoek van de Website, wordt de gebruiker middels een banner geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en gevraagd het gebruik van cookies te weigeren of te accepteren.

SFAM wijst de gebruiker er op dat zij geen enkele controle heeft over de door sociale media gebruikte procedures om informatie over het navigatiegedrag van de gebruiker in te winnen op de Website en de persoonsgegevens waarover zij beschikken. SFAM raadt de gebruiker aan om het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de navigatiegegevens die via deze applicatieknoppen verzameld worden.

Beheer van cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De gebruiker kan cookies echter weigeren of uitschakelen door aanpassing van de browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een verminderde functionaliteit van de Website.

Browser cookies

De configuratie van elke browser is anders. Voor meer informatie en wijziging van de cookie-instellingen, wordt de gebruiker aangeraden de help-sectie van de browser te raadplegen:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

FireFox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Meer informatie over cookies

Bij de GBA te Brussel kan de Gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

9. Misbruik melden

De Gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met SFAM bij constatering van abnormaal gedrag, illegale activiteiten dan wel schadelijke of illegale informatie.

Misbruik kan per e-mail worden gemeld via het volgende Formulier onder opgave van de reden van signalering en verstrekking van alle informatie en documenten die voor een goed begrip van de situatie van belang kunnen zijn.

10. Toepasselijk recht

De Website valt onder het Belgisch recht.

Website laatst bijgewerkt op: 25/10/2021